image

Wsparcie Regionalnej Sieci Współpracy

Samorząd Województwa Lubelskiego zakończył realizację projektu systemowego pt. „Wsparcie Regionalnej Sieci Współpracy” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji,


Okres realizacji projektu: od 01.09.2010 roku do 30.06.2013 roku.
Całkowity budżet projektu: 2 500 000,00 zł.
Kwota przeznaczona na przeprowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w ramach projektu: 1 800 00,00 zł.


Celem projektu było wzmocnienie i rozszerzenie sieci współpracy pomiędzy środowiskiem nauki i biznesu. W projekcie uczestniczyli zarówno naukowcy jak i przedsiębiorcy. Przedstawiciele firm mieli możliwość zgłoszenia swoich innowacyjnych i rozwojowych problemów, naukowcy natomiast prowadzili prace nastawione na znalezienie ich optymalnych rozwiązań. Dzięki projektowi pobudzono proinnowacyjne działania w regionie i umożliwiono wymianę doświadczeń między dwoma środowiskami.
Proces budowy sieci współpracy wymaga aktywnego zaangażowania trzech stron: biznesu, nauki i administracji. Drogą do osiągnięcia zrównoważonego rozwoju jest wdrożenie zasady potrójnej helisy, czyli udanej współpracy tych właśnie trzech obszarów. Zrealizowane w projekcie zadania bez wątpienia wpisały się w tę zasadę, umożliwiły bowiem nawiązanie współpracy i wymianę doświadczeń pomiędzy naukowcami i przedsiębiorcami z terenu województwa lubelskiego. Zainicjowane kontakty w wielu przypadkach przerodziły się w stałą współpracę. Dzięki realizacji projektu wzrosła również świadomość poszczególnych środowisk na temat wzajemnych korzyści z niej płynących.
Projekt „Wsparcie Regionalnej Sieci Współpracy” to projekt badawczy, uzyskane rezultaty przyczynią się do rozwoju systemu innowacji w województwie lubelskim. Posłużą również dalszej stymulacji procesu rozwoju sieci współpracy oraz aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Lubelskiego.

Publikacja podsumowująca projekt pt. „Wsparcie Regionalnej Sieci Współpracy”