company image

Stypendia naukowe dla doktorantów pracujących w ramach zespołów badawczych


Projekt „Stypendia naukowe dla doktorantów pracujących w ramach zespołów badawczych” realizowany jest przez Samorząd Województwa Lubelskiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki, Działanie 8.2 Transfer Wiedzy, Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji.

Celem projektu jest stworzenie warunków do prowadzenia badań naukowych dla 43 doktorantów, kształcących się na kierunkach matematyczno – przyrodniczych i technologicznych, zgodnych z Regionalną Strategią Innowacji Województwa Lubelskiego do dnia 30.09.2015 r.

Projekt realizowany jest w latach 2013 – 2015. W ramach projektu zostaną przyznane stypendia naukowe dla 43 doktorantów na okres do 18 m-cy, w tym nie dłużej niż na okres realizacji problemu badawczego/naukowego w ramach zespołu badawczego. Miesięczna kwota stypendium wynosi 3.836,00 zł.

Stypendia zostaną przyznane wyłącznie dla doktorantów, którzy są członkami zespołów badawczych pracujących nad rozwiązaniem konkretnych problemów badawczych/naukowych we współpracy z przedsiębiorcą w zakresie wdrażania wyników badań naukowych. Zespoły badawcze będą składać się z min. 2 doktorantów i 1 opiekuna zespołu badawczego. Opiekun zespołu badawczego otrzyma środki na pokrycie poniesionych kosztów związanych z koordynowaniem prac zespołu badawczego oraz nadzorowaniem całości prac związanych z rozwiązaniem problemu badawczego/naukowego realizowanego w ramach projektu, wypłacane w formie wynagrodzenia, w miesięcznej kwocie 1.550,00 zł. brutto. Planowany jest wybór 20 zespołów badawczych. Wyboru najlepszych zespołów badawczych dokona Komisja Stypendialna.

Realizacja projektu przyczyni się do:
- powstania konkretnych rozwiązań naukowych problemów badawczych, które z kolei znajdą swoje zastosowanie w gospodarce województwa;
- stworzenia unikalnych warunków powstania zespołów badawczych, które w przyszłości mogłyby stać się zalążkami instytucji/podmiotów o charakterze B+R, których działalność naukowa zwiększy atrakcyjność inwestycyjną województwa lubelskiego;
- zwiększenia zainteresowania rozwiązaniami naukowymi wśród przedsiębiorców województwa lubelskiego.

Zasady przyznawania stypendiów określa uchwała Nr XLIII/647/2014 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów w ramach projektu „Stypendia naukowe dla doktorantów pracujących w ramach zespołów badawczych” (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego, poz. 1615).