company image

Stypendia naukowe dla doktorantów II

Program Operacyjny Kapitał Ludzki – 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji

Celem projektu jest wsparcie procesów innowacyjnych w regionalnej gospodarce, poprzez udzielenie stypendiów naukowych dla 212 doktorantów kształcących się na kierunkach uznanych za przyczyniające się do wzmocnienia konkurencyjności i rozwoju gospodarczego Lubelszczyzny wskazanych w Regionalnej Strategii Innowacji do dnia 31.12.2013 r.

Projekt jest realizowany w latach 2010 – 2013. Zostały ogłoszone 3 nabory wniosków, jeden nabór został przeprowadzony w 2011 r. dla 60 doktorantów oraz dwa nabory odbyły się w 2012 r. odpowiednio dla 60 i 65 doktorantów. Planowane jest również rozszerzenie grupy uczestników o dodatkowe 27 osób i zorganizowanie IV naboru wniosków o przyznanie stypendiów w grudniu 2012 r. Dla tych doktorantów stypendia zostaną przyznanie na okres 12 miesięcy.

Uczestnicy projektu (doktoranci) są wyłaniani w drodze konkursu rozstrzyganego przez Komisję Stypendialną, którego wyniki zatwierdza Zarząd Województwa Lubelskiego. Stypendia są przyznawane na okres 18 miesięcy (w przypadku IV naboru na okres 12 miesięcy) i wypłacane co 3 miesiące na konta bankowe doktorantów. Wysokość miesięczna stypendium wynosi 3656 zł/m-c.

O stypendium mogą się ubiegać osoby, które spełniają łącznie następujące kryteria:

1. Są doktorantami uczelni wyższych lub placówek naukowych, mających siedzibę na terenie Województwa Lubelskiego i posiadających możliwość nadawania stopnia naukowego doktora,
2. Których tematy prac badawczych są zgodne z wytycznymi zawartymi w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Lubelskiego oraz Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego.

Wyjątkowo stypendium może zostać przyznane doktorantowi, który ma miejsce zamieszkania na terenie Województwa Lubelskiego i pracuje nad rozprawą doktorską na uczelni wyższej lub w placówce naukowej, mającej siedzibę na terenie Województwa Lubelskiego, a jedynie z przyczyn formalnych (brak uczelni wyższej lub placówki naukowej uprawnionej do nadawania stopnia naukowego doktora na terenie Województwa Lubelskiego w dziedzinie naukowej, której dotyczy praca doktorska) przewód doktorski ma wszczęty na uczelni wyższej lub w placówce naukowej spoza terenu Województwa Lubelskiego.

W pierwszej kolejności wsparcie skierowane zostanie do:


1. doktorantów, którzy nawiązali współpracę z przedsiębiorcą lub jednostką z sektora B+R z terenu Woj. Lubelskiego w zakresie wdrażania wyników badań naukowych – I grupa
2. doktorantów, którzy nawiązali współpracę z przedsiębiorcą lub jednostką z sektora B+R spoza terenu Woj. Lubelskiego w zakresie wdrażania wyników badań naukowych – II grupa

3. doktorantów, którzy mają wszczęte przewody doktorskie - III grupa.

Wyniki badań naukowych prac doktorskich doktorantów objętych wsparciem z grupy I lub II muszą dotyczyć bezpośrednio przedmiotu działalności przedsiębiorcy lub jednostki z sektora B+R.

W pierwszej kolejności ocenie merytorycznej podlegać będą wnioski doktorantów z I grupy. W przypadku nie wyczerpania limitu miejsc na liści rankingowej i rezerwowej doktorantów, w ramach danego naboru wniosków z I grupy, ocenie merytorycznej podlegać będą wnioski doktorantów z II grupy. Jeżeli w dalszym ciągu limit miejsc na liście rankingowej i rezerwowej doktorantów nie zostanie wyczerpany, ocenie merytorycznej podlegać będą wnioski doktorantów z III grupy.