company image

Stypendia naukowe dla doktorantów II

Konkurs – aktywna działalność naukowa – nabór wniosków 4 listopada 2013 r. – 8 listopada 2013 r.

Zarząd Województwa Lubelskiego zaprasza doktorantów, którym przyznano stypendium naukowe w ramach czwartego naboru wniosków w 2013 r. w projekcie „Stypendia naukowe dla doktorantów II” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji, do składania wniosków o przyznanie jednorazowej nagrody pieniężnej za aktywną działalność naukową.

Warunkiem ubiegania się o nagrodę pieniężną przez doktoranta jest opublikowanie artykułu naukowego w czasopiśmie znajdującym się w aktualnym wykazie czasopism naukowych, o którym mowa w § 14 ust. 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 877 z późn. zm.) oraz złożenie wniosku o przyznanie nagrody pieniężnej. Wzór wniosku stanowi Załącznik nr 12 do regulaminu.

Do wniosku o przyznanie nagrody należy dołączyć jeden egzemplarz czasopisma. Jeżeli czasopismo wydawane jest wyłącznie w formie on-line, do wniosku należy dołączyć wydruk artykułu naukowego ze strony internetowej wydawcy. Artykuł naukowy opublikowany przed datą złożenia wniosku o przyznanie stypendium, jak również artykuł naukowy przedłożony przez doktoranta w ramach promocji projektu (w ramach obowiązków doktoranta wynikających z umowy), nie stanowi podstawy do ubiegania się o nagrodę.

Wniosek o przyznanie jednorazowej nagrody pieniężnej za aktywną działalność naukową wraz z załącznikiem należy złożyć w kopercie zamkniętej w Departamencie Gospodarki i Innowacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, ul. Stefczyka 3, 20 – 151 Lublin, piętro I, pok. 1 bezpośrednio (jedna osoba może złożyć tylko jeden wniosek w imieniu własnym albo innej osoby), kurierem lub pocztą, w terminie od dnia 4 listopada 2013 r. – do dnia 8 listopada 2013 r. do godziny 15.30 (z dopiskiem na kopercie Stypendia naukowe dla doktorantów II – konkurs, nabór IV). Wnioski, które wpłyną do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego po terminie 8 listopada 2013 r. nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu).

Nagrody pieniężne zostaną przyznane zgodnie z aktualnym Regulaminem przyznawania stypendiów dla doktorantów w ramach projektu „Stypendia naukowe dla doktorantów II”:
Nagrody pieniężne zostaną przyznane dla 5 doktorantów odpowiednio w ramach danego naboru wniosków, których artykuły naukowe otrzymały najwyższą liczbę punktów za opublikowanie ich w czasopismach naukowych, zgodnie z punktacją określoną w aktualnym wykazie czasopism naukowych, o którym mowa w § 17 ust. 3 Regulaminu. W przypadku, gdy na ostatnim miejscu listy doktorantów, zakwalifikowanych do otrzymania nagrody pieniężnej znajdują się co najmniej dwa wnioski wraz z artykułami naukowymi o takiej samej liczbie punktów przyznanych za publikację w czasopiśmie naukowym, o przyznaniu nagrody pieniężnej decyduje kolejność wpływu wniosku o przyznanie nagrody pieniężnej do DGI.

IV Nabór wniosków o przyznanie stypendiów w ramach projektu „Stypendia naukowe dla doktorantów II”

Zarząd Województwa Lubelskiego zaprasza doktorantów studiów z uczelni wyższych i placówek naukowych, mających siedzibę na terenie Województwa Lubelskiego do składania wniosków o przyznanie stypendium w ramach projektu systemowego „Stypendia naukowe dla doktorantów II” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu państwa i budżetu województwa. O stypendium mogą również się ubiegać osoby, które mają wszczęty przewód doktorski, a nie są uczestnikami studiów doktoranckich.

Wnioski o przyznanie stypendium wraz z odpowiednimi załącznikami należy składać w kopercie zamkniętej w Departamencie Gospodarki i Innowacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, ul. Stefczyka 3, 20-151 Lublin, piętro I, pok. 1, osobiście, kurierem lub pocztą w terminie od dnia 4 grudnia 2012 r. do dnia 4 stycznia 2013 r. do godziny 15.30 (z dopiskiem na kopercie Stypendia naukowe dla doktorantów II).

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w 3 egzemplarzach w wersji papierowej (jeden oryginał i dwie kopie) oraz w wersji elektronicznej na płycie CD, przy czym wersja elektroniczna dotyczy samego wniosku i musi być zgodna z wersją papierową. Pliki elektroniczne należy zapisać w formacie MS Word. Wnioski, które wpłyną do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego po terminie 4 stycznia 2013 r. nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu).