company image

Stypendia naukowe dla doktorantów

8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji - Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

imageCelem projektu jest wsparcie procesów innowacyjnych w regionalnej gospodarce poprzez system wsparcia stypendiami 114 doktorantów kształcących się na kierunkach uznanych za przyczyniające się do wzmocnienia konkurencyjności i rozwoju gospodarczego Lubelszczyzny, wskazanych w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Lubelskiego.

Projekt będzie realizowany w latach 2008 - 2010. Planowane jest przyznanie w pierwszym roku realizacji projektu stypendiów dla 18 doktorantów przez okres 6 miesięcy, w drugim roku stypendiów dla 48 doktorantów przez okres 7 miesięcy i w trzecim roku stypendiów dla 48 doktorantów przez okres 7 miesięcy. Wysokość stypendium będzie się kształtowała w granicach od 3 253 zł do 3 485 zł miesięcznie. Doktoranci zostaną wyłonieni w drodze konkursu rozstrzyganego przez Komisję Stypendialną, którego wyniki zatwierdzi Zarząd Województwa Lubelskiego. Konkursy będą ogłaszane raz w roku.

O stypendium mogą się ubiegać osoby, które spełniają łącznie następujące kryteria:

1. Są doktorantami uczelni wyższych lub instytutów naukowych, mających siedzibę na terenie województwa lubelskiego i posiadających możliwość nadawania stopnia naukowego doktora,
2. Których tematy prac badawczych są zgodne z wytycznymi zawartymi w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Lubelskiego, oraz których przewody doktorskie charakteryzują się wysokim stopniem zaawansowania.