image

Moduł portalu dotyczący zagadnień innowacji i transferu technologii w regionie

8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji - Program Operacyjny Kapitał Ludzki

image

Umowę o dofinansowanie projektu podpisano 20 lipca 2009 roku.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu.
Efektywny proces transferu wiedzy (zwłaszcza w odniesieniu do nowych technologii) zakłócony jest:

- ograniczonym dostępem oraz małą podażą usług związanych z transferem technologii, - brakiem efektywnej współpracy między sektorem naukowo-badawczym a przedsiębiorcami,
- niewystarczającym wykorzystaniem narzędzi umożliwiających przekazywanie informacji właściwej grupie docelowej.

System innowacji, to interakcja twórców i odbiorców wiedzy. Jednym z jego założeń jest terytorialnie ugruntowany model kolektywnego uczenia się i rozwoju innowacyjnego w oparciu o stymulacyjną rolę komunikacji. Istnieje potrzeba podjęcia kompleksowych działań na rzecz zwiększenia innowacyjności gospodarki w regionie. Tylko długotrwała i konsekwentna polityka może przyczynić się do przezwyciężenia istniejących barier utrudniających efektywną współpracę podmiotów generujących, przetwarzających i konsumujących wiedzę.

Celem głównym projektu jest budowa sieci współpracy w zakresie transferu wiedzy o charakterze gospodarczym i technologicznym poprzez rozwój systemu przekazu i wymiany informacji w regionie. Projekt zakłada stworzenie nowoczesnej platformy koordynującej działania oraz wymianę informacji pomiędzy beneficjentami ostatecznymi projektu. Jego dążeniem jest zorganizowanie społeczności wokół Lubelskiego Portalu Gospodarczego (LPG), który ogniskować będzie rozproszone źródła informacji i wiedzy. Wykorzystana przy realizacji projektu zasada Web 2.0 zakłada, że "konsument" treści jest jednocześnie autorem, dzięki czemu proces powstawania wiedzy nabiera tempa i staje się czynnikiem kształtującym środowisko skupione wokół konkretnych zagadnień i inicjatyw.