company image

Źródła Finansowania

Projekty systemowe „Stypendia naukowe dla doktorantów pracujących w ramach zespołów badawczych”, „Stypendia naukowe dla doktorantów”, „Stypendia naukowe dla doktorantów II”, „Wsparcie Regionalnej Sieci Współpracy”, „Wsparcie Regionalnego Systemu Innowacji” oraz „Moduł portalu dotyczący zagadnień innowacji i transferu technologii w regionie” realizowane są w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.2 Transfer wiedzy Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Udział w finansowaniu projektów 8.2.2:

- Europejski Fundusz Społeczny Unii Europejskiej 85%
- Budżet Państwa 7,5%
- Budżet Województwa Lubelskiego 7,5%

Projekt systemowy "Badania i analizy potencjału gospodarczego regionu w kontekście strategicznych dziedziń rozwoju województwa" realizowany jest w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie 8.1.4 Przewidywanie zmiany gospodarczej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Udział w finansowaniu projektów 8.1.4:

- Europejski Fundusz Społeczny Unii Europejskiej 85%
- Budżet Państwa 13,5%
- Budżet Województwa Lubelskiego 1,5%