wtorek

20

listopada

Twój adres IP:
54.196.190.32                company image

Badania i analizy potencjału gospodarczego regionu w kontekście strategicznych dziedzin rozwoju województwa

8.1.4 Przewidywanie zmiany gospodarczej – Program Operacyjny Kapitał Ludzki

imageGłównym celem projektu jest zainicjowanie funkcjonowania systemu przewidywania i zarządzania zmianą gospodarczą w regionie. Podstawowym zadaniem projektu jest przeprowadzenie pilotażowego projektu badawczego, którego wynikiem będzie określenie:

- aktualnej sytuacji społeczno – ekonomicznej województwa w strategicznych dziedzinach rozwoju;
- trendów rozwojowych gospodarki województwa lubelskiego;
- prognozy zmian społeczno – gospodarczych w regionie;

a także zaproponowanie:

- właściwych mechanizmów prorozwojowych możliwych do zastosowania w analizowanych sektorach gospodarki w celu uzyskania poprawy istniejącego stanu

oraz

- upowszechnienie i wymiana informacji na temat wyników badań, zrealizowanych według zaprojektowanej metodologii, stanowiących w rezultacie podstawę do ich kontynuacji i rozwoju systemu w kolejnych latach.

Projekt badawczy oraz jego wyniki ujęte zostaną w następujących obszarach badawczych:

- „Przedsiębiorczość i innowacyjne technologie”,
- „Nowoczesne rolnictwo i przetwórstwo rolne”,
- „Środowisko i wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych”,
- „Kultura, turystyka na obszarach atrakcyjnych turystycznie”,
- „Współpraca międzyregionalna”,
- „Przewidywane kierunki wsparcia finansowego UE w ramach RPOWL i POKL w województwie lubelskim wynikające z badań przedstawionych obszarów kluczowych”.

Wynikiem projektu będzie publikacja raportu z przeprowadzonych badań oraz szereg działań promocyjno – konsultacyjnych, m.in. konferencja , strona www projektu, prezentacja multimedialna - mających na celu zaplanowanie działania regionalnego systemu zarządzania zmianą gospodarczą.

Obecnie realizowany jest opisany wyżej projekt badawczy, którego wykonawcą jest Instytut Badań i Analiz Olsztyńskiej Szkoły Biznesu s.c. Wyniki badań zostaną zaprezentowane na konferencji podsumowującej dnia 21 stycznia 2009 roku (szczegółowe informacją zostaną podane w najbliższym czasie).

Osiągnięcie celów projektu wpłynie na poprawę jakości planowania strategicznego i operacyjnego w regionie oraz na wzrost efektywności sieci instytucji współpracujących z administracją samorządową w zakresie rozwoju regionalnego i lokalnego. Wyniki badań będą także jednym z elementów weryfikacji kierunków wsparcia finansowego z funduszy unijnych w województwie lubelskim.

Strona projektu:   www.trendygospodarcze.lubelskie.pl